30 Ekim 2012 Salı

Nefritik sendrom, akut glomerulonefrit

Nefritik sendromun belirtileri şunlardır:
İdrarda RBC yani kırmızı kan hücreleri atılır.Az miktarda proteinüri vardır ama bu günde 3.5 gramdan azdır.
hipertansiyon
atık ürünlerinin retansiyonu nedeniyle üremi
böbrek yetmezliği;
azotemi (yüksek kan nitrojeni)
oligüri (düşük idrar çıkışı <400 mL / gün)
Nefritik sendromda proteinüri genellikle şiddetli değildir.

Tanı
Bir anti-Streptolizin O Titresi (ya da ASOT) tipik olarak streptokoklara maruziyeti belirleme için yapılır.
Patofizyoloji
su ve tuz tutulması (bu hipertansiyona neden olur) ve böbrek fonksiyonlarında azalmaya yol açan glomerül iltihabı vardır.

Akut GN ani hematüri başlangıçlı, proteinüri ve kırmızı kan hücresi (RBC) atımı olur. Bu klinik tabloya sıklıkla hipertansiyon, ödem, azotemi eşlik eder, ve böbrek su ve tuz tutulması ( glomerüler filtrasyon hızı [GFR] azalmıştır). Akut GN primer böbrek hastalığı ya da sistemik bir hastalık nedeniyle olabilir.
Böbrek hastalığı için spesifik bir tedavi yoktur PSGN tedavisinde destekleyici tedavi yapılır. Akut GN kronik enfeksiyonlar ile ilişkili olduğunda, altta yatan enfeksiyonlar tedavi edilmelidir.
Patofizyoloji
Akut GN te Glomerüler lezyonları immün komplekslerin birikimi neden olur.Makroskopik görünümünde, böbrekler % 50'ye varan büyüme olabilir. İmmun kompleks birikimi oılabilir.

PSGN dışında, immün komplekslerin oluşumu için kesin tetikleyiciler net değildir. immünglobulin G (IgG)  ve anti IgG  kompleksler oluşur ve bunlar glomerulerde birikir.

Akut GN yapısal değişiklikleri ve fonksiyonel değişiklikleri de içerir.

glomerül kapiller lümeninde nötrofil ve monositler toplanır ve buna hücresel proliferasyon eşlik eder.

Hiyalinizasyon veya skleroz geri dönüşümsüz hasarı gösterir.

Bu yapısal değişiklikler, fokal diffüz veya segmental veya küresel olabilir.


Poststreptokoksik glomerulonefrit
Nefrit ilişkili streptokokal katyonik proteaz ve zimojen öncü (nefrit ile bağlantılı proteaz [NAPR]) bir gliseraldehid-3-fosfat dehidrogenaz olarak tespit edilmiştir ve bir plazmin (halojen) reseptör olarak çalışmasını sağlar. Bu plazmin bağlanır ve alternatif bir yol üzerinden komplemanı etkinleştirir.


Etyoloji
Akut GN altında yatan nedensel faktörleri genelde bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan gruplara ayrılabilir.

Bulaşıcı
Akut GN en yaygın bulaşıcı neden Streptococcus türleri (örneğin, A grubu beta-hemolitik) tarafından enfeksiyondur. İki tür farklı serotipi içeren tarif edilmiştir:

Serotip 12 - Bir üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Poststreptokoksik nefrit oluşur, kış aylarında en sık olur.
serotip 49 - Bir deri enfeksiyonu nedeniyle Poststreptokoksik nefrit olur, genellikle yaz ve sonbahar aylarında görülür.
PSGN genellikle A grubu beta-hemolitik streptokok belirli nefritojenik suşları ile akut enfeksiyon sonrasında gelişir.

Akut GN e neden olabilir sistemik hastalıklar arasında şunlar yer alır:

Vaskülit (örneğin, Wegener granülomatozisi) Kollajen vasküler hastalıklar (örn., sistemik lupus eritematozus [SLE] immün komplekslerin böbrekte birikim yoluyla glomerülonefrite neden olur.
Hipersensitivite vasküliti
Kriyoglobulinemi
Poliarteritis nodosa
Henoch-Schönlein
Goodpasture sendromu
Akut GN e neden olan primer renal hastalıklar arasında şunlar yer alır:

Membranoproliferatif glomerulonefrit (MPGN)
Berger hastalığı (immünoglobulin IgG-A [IgA] nefropati)
İdiyopatik hızlı ilerleyen glomerülonefrit

Nefritik sendrom belirtileri :
Hematüri
Oligüri
Ödem (periferik veya periorbital)
Başağrısı - Bu hipertansiyona sekonder oluşabilir
Eforla nefes darlığı

Muayene:
Periorbital ve / veya pedal ödem
Ödem ve sıvı birikimi nedeniyle hipertansiyon (% 75)
Raller ( akciğer ödemi)
Artmış juguler venöz basınç
Asit ve plevral efüzyon

Bunun yanında;
Döküntü (vaskülit, Henoch-Schönlein purpura veya lupus nefriti)
Solgunluk
Kostovertebral açıda dolgunluk ve hassasiyet, eklem şişliği veya hassasiyet
Hematüri
Anormal nörolojik muayene ya da anormal bilinç düzeyi (malign hipertansiyon ve hipertansif ensefalopatide)
Artrit

Diğer işaretleri şunlardır:
Farenjit
Empetigo
Solunum enfeksiyonu
Pulmoner hemoraji
Kalp üfürüm (endokardit)
Kızıl
Kilo artışı
Karın ağrısı
Iştahsızlık
Sırt ağrısı
Oral ülserler

Komplikasyonlar:
Skleroz varsa böbrek yetmezliğine doğru gider.
Akciğer ödemi ve hipertansiyon gelişebilir.Anazarka ve hipoalbuminemi ve ağır proteinüri gelişebilir.
Hipertansif Retinopati
Hipertansif ensefalopati
Hızla ilerleyen GN
Kronik böbrek yetmezliği
Nefrotik sendrom

İnsanlar doku şişliği, baş ağrısı, görme bozuklukları ve nöbetler olabilir.
İnsanlarda tuz ve protein alımını kısıtlamak ve böbrek fonksiyonlarını iyileştirmek için diüretikler veya antibiyotik almak gerekir.


Akut Glomerülonefrit: Akut glomerulonefrit genellikle streptokok tarafından boğaz veya cilt enfeksiyonu komplikasyonu olarak ortaya çıkar.. stafilokok, pnömokok, suçiçeği gibi viral enfeksiyonlar, ve sıtma gibi parazitik enfeksiyonlar akut glomerülonefrit neden olabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder