20 Ekim 2012 Cumartesi

Çocuklarda pnömoni


Pnömoni ve diğer alt solunum yolu enfeksiyonları ölüm oranlarında  dünya çapında önde gelen nedenleridir. Pnömoni sık görülür ve önemli morbidite ve mortalite ile ilişkili olduğundan, pnömoniyi doğru teşhis etmek çok önemlidir.
Pnömoni konsolidasyon olsun olmasın akciğerin genel bir enfeksiyonudur.
Pediatrik popülasyonda pnömoninin özel bir formu vardır, konjenital pnömoni, doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde oluşur.

Patogenez
Pnömoni hematojen yayılım veya inhalasyon yoluyla akciğerlere yerleşen bir enfeksiyon ajanı tarafından enfekte sonucu alveol ve terminal hava yollarında iltihab karakterizedir.

Akciğerdeki birden fazla lobun etkilendiği ve konsolide olduğu pnömoniye lober pnömoni denir.Dört aşamaları tarif edilmiştir. Enfeksiyon 24 saat içinde gerçekleşir İlk aşamada, akciğer vasküler konjesyon ve alveolar ödem ile mikroskobik karakterizedir. Birçok bakteri ve birkaç nötrofil bulunur. Kırmızı hepatization evresi , birçok eritrositler, nötrofiller, ölü epitelyal hücreler ve alveol içinde fibrin varlığı ile karakterizedir. Gri hepatization  aşamasında, akciğerde fibrinopürülan eksuda, eritrositlerde parçalanma ve hemosiderin sarı gri-kahverengi oluşum olur.Son aşama rezorpsiyon ve restorasyon ile karakterize edilir.
Etiyolojide en sık Streptococcus pneumoniae etkendir.

Bronkopnömoni: Akciğerde bronşiollerdeki enfeksiyondur.
İnterstisyel pnöömoni:Alveol keseceiklerini, kanallarını ve bronşiolleri içine alan enfeksiyondur.
Çocuklarda görülen pnömonilerde en sık viral ajanlar etkindir.
Yenidoğan (0 - 30 gün), Grup B Streptokok, Listeria monocytogenes, veya gram-negatif basiller(örn., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae) ile Enfeksiyonlar bakteriyel pnömoninin sık nedenidir. Bu patojenler doğum kanalında, diğer kişilerin veya kontamine ekipman ile postnatal temas ile mevcut organizmaların aspirasyonu yoluyla, in utero alınabilir.

B grubu streptokok enfeksiyonları annenin vajina ve serviksine kolonizasyonları sonucunda, rahimden fetüse bulaştırılır. Bundan başka CMV, Treponema pallidum (pnömoni alba nedeni), Toxoplasma gondii, Vb. yaşamın ilk 24 saat içinde pnömoniye neden olabilir.
Toplum kökenli viral enfeksiyonlardan yenidoğanda en sık izole edilen virüs solunum sinsityal virüs (RSV) 'tür.
Küçük bebek (1-3 ay arası),Bu yaş grubunda en sık bakteriyel pnömoni, toplum kökenli ve S pneumoniae, S. aureus ve tiplendirilemeyen H influenzae nun etken olduğu pnömonidir. S pneumoniae kadar bu yaş grubunda en sık görülen bakteriyel patojendir.

Atipik organizmalar bebeklerde enfeksiyona nadiren neden olabilir.C trachomatis, U urealyticum, CMV, ve P carinii bunlara örnektir.

Bebekler, küçük çocuklar ve okul öncesi çocuklar
RSV , parainfluenza tip 1, 2 ,3 ve influenza A veya B sıklığa göre sıralanmıştır.RSV enfeksiyonu kış ve erken bahar aylarında meydana gelir. Parainfluenza tip 3 enfeksiyon ilkbaharda oluşur ve tip 1 ve 2 sonbaharda ortaya çıkar. Grip kışın görülür.

Bebeklerde ve küçük çocuklarda daha az sıklıkla pnömoniye neden diğer virüsler adenovirüs, enterovirüs, rinovirüs ve koronavirüslerdir.
Bu yaş grubunda bakteriyel enfeksiyonlar düzenli olarak görülmektedir. S pneumoniae pnömoninin en sık görülen bakteriyel nedenidir.
Okul çağındaki çocuklar ve genç ergenler
M pneumoniae ise daha büyük çocuklarda ve ergenlerde pnömoninin en sık nedenidir.

Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde, Aspergillus türleri, Pneumocystis jirovecii ve CMV gibi organizmalar ile fırsatçı enfeksiyonlar oluşabilir.

Bu pediatrik yaş grubunda nadir olmasına rağmen Legionella pneumophila, Lejyoner hastalığı ,pnömoniye neden olabilir.

Kistik fibrozisli çocuklar S aureus, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia ve diğer ilaca dirençli organizmalar ile enfeksiyona yatkındırlar.

Yaşamın ilk ayında, öksürük pnömoninin en sık görülen belirtidir. Bebeklerde üst solunum yolu enfeksiyon semptomları öyküsü olabilir.takipne, çekilmeler ve hipoksemi yaygındır ve kalıcı bir öksürük eşlik edebilir, konjesyon, ateş, sinirlilik ve beslenme azalmıştır.
Bakteriyel pnömoni olan bebekler sıklıkla ateşlidir.
Büyük çocuklar ve ergenlerde ateş, öksürük (produktif ya da nonprodüktif), göğüs ağrısı, dehidratasyon, letarji ortaya çıkabilir.
Belirli bir coğrafi alanda (örneğin, dimorfik mantarlardır) daha yaygın bir patojen için bir maruziyet riskini

İlk değerlendirme
Tüm yaş gruplarında akciğer bulguları gibi burun kanadının hareketliliği ve subkostal, interkostal veya suprasternal çekilmeler gibi bulgular olabilir.

Pulse oksimetre ile oksijen saturasyonudeğerlendirilmelidir.. Siyanoz ciddi durumlarda mevcut olabilir.

Göğüs ağrısı plevra veya yakınındaki inflamasyon ile birlikte görülebilir. Karın ağrısı veya hassasiyet genellikle alt lobda pnömonisi olan çocuklarda görülür.

Dinleme bulguları:
Pnömonide raller duyulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder